Általános Szerződési Feltételek1. A jelen Általános Szerződés Feltételek (ÁSZF) az Üvegforgó Ékszerkészítő Bt. (a továbbiakban: Vállalkozás) által a patentekszer.hu honlapon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtására terjed ki. A kereskedelmi tevékenység keretében a honlapon keresztül megvásárolt termék vevője a továbbiakban: Ügyfél.

A Vállalkozás adatai:

Név: Üvegforgó Ékszerkészítő Bt.

Székhely: 2092 Budakeszi, Füredi L. u. 18.

Cg.: 13-06-068115

Adószám: 24968212-1-13

Bankszámla száma: CIB Bank Zrt. 10701180-68553072-51100005

Email: patentekszer@patentekszer.hu

Telefon: 06-30-356-4682

2. A honlapon keresztül történő termékvásárlásra a vásárlási felületen regisztrációval vagy regisztráció nélkül van lehetőség. Ennek során az Ügyfél megadja a megvásárolni kívánt terméket (annak darabszámával együtt) az ott megjelölt személyes adatait, valamint elfogadja az ÁSZF-et, valamint a Vállalkozás adatvédelmi nyilatkozatát.

Az Ügyfél által hibásan megadott adatok alapján az eredményes vásárlás során esetlegesen felmerülő bármilyen problémáért (például szállítási késedelem, a szállítás elmaradása, értesítés elmaradása) a Vállalkozást nem terheli felelősség.

3. A honlapon keresztül megvásárolható termék (a továbbiakban: termék) jellemzőit és vételárát a terméket bemutató oldal tartalmazza. A termékkel kapcsolatos egyéb információkért az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken fordulhat a Vállalkozáshoz az Ügyfél.

A Vállalkozás tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a termékek sajátosságaiból eredően a megvásárolt termék a honlapon található fényképtől eltérhet. Továbbá több azonos termék megvásárlása esetén a termékek szintén kis mértékben eltérhetnek egymástól.

A termék vételáraként megjelölt ár bruttó összeg. A vételár továbbá nem tartalmazza a termék kiszállításával járó költséget.

A Vállalkozás a termék vételárának változtatásának jogát fenntartja. Az új vételár a honlapon történő megjelenésének napján lép hatályba.

4. A vásárlás során a kitöltendő adatlap valamennyi rovatát ki kell tölteni. Ennek elmaradása esetén az adásvételi szerződés nem jön létre. A Vállalkozás a termék megrendelését nem fogadja el, illetve azt nem köteles teljesíteni, amennyiben a kitöltött adatlap nyilvánvalóan hibás vagy valótlan adatokat tartalmaz. Erről az Ügyfelet az Ügyfél által megadott elérhetőségen keresztül értesíti.

Az Ügyfél a megrendelés során tett adatbeviteli hibákat a megrendelés végleges megadásáig módosíthatja, azokat kijavíthatja.

5. A Vállalkozás az Ügyfél által megadott megrendelésről (ajánlattétel) egy automatikus email-üzenetben visszaigazolást küld. A visszaigazoló email tartalmazza mindazon adatokat, melyeket az Ügyfél a megrendelés megtételekor megadott, valamint a termék megnevezését és vételárát. A visszaigazoló email elküldése az ajánlat elfogadását jelenti, és ezzel az adásvételi szerződés létrejön.

A megkötött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződést a Vállalkozás a megkötésétől számított öt évig megőrzi.

Ha az Ügyfél a visszaigazoló email-üzenetben szereplő adatok tartalmában hibát észlel, azt 24 órán belül jeleznie kell a Vállalkozás felé.

6. A szerződés nyelve magyar.

7. A Vállalkozás magatartási kódexnek nem veti alá magát.

8. A Vállalkozás a termék megrendelése során tájékoztatja az Ügyfelet a termék átvételének lehetséges módjairól, valamint a termék kiszállításának díjáról és a kiszállítás várható idejéről. Az Ügyfél a termék megrendelése során választ ezen lehetőségek közül. Az Ügyfél ezzel tudomásul veszi a termék kiszállításának díját és módját.

A Vállalkozás fenntartja a jogot arra, hogy adott esetben a kiszállítás díjának megfizetésétől eltekintsen. Ennek feltételeit a Vállalkozás a honlapon közzé teszi.

A Vállalkozás a kiszállítási díj változtatásának jogát fenntartja. Az új díj a honlapon történő megjelenésének napján lép hatályba.

Amennyiben a megrendelt termék a Vállalkozásnál nem áll rendelkezésre, a Vállalkozás erről a megrendeléstől számított 48 órán belül tájékoztatja az Ügyfelet, valamint arról, hogy milyen határidővel tudja a megrendelést teljesíteni. Az Ügyfél ezen tájékoztatást követő 48 órán belül elállhat a szerződéstől. Amennyiben az Ügyfél nem áll el a szerződéstől, a szerződés a Vállalkozás által megadott módosítással hatályban marad.

9. A Polgári Törvénykönyv alapján fogyasztónak minősülő Ügyfél indokolás nélküli elállási vagy felmondási jogát

a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az

utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

10. A fogyasztónak minősülő Ügyfél az elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási jog határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó Ügyfél a nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy ezen jogát jogszerűen gyakorolta.

Ha a fogyasztó jogszerűen eláll a szerződéstől, a Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

A jogszerűen gyakorolt elállás esetén a Vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

A fogyasztó Ügyfelet terhelik a termék visszaküldésével járó költségek. A Vállalkozás az utánvéttel visszaküldött terméket nem köteles átvenni.

11. A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

12. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozást – a terméknek az Ügyfél által történt átvételétől számított hat hónapon belül – jótállási kötelezettség terheli.

A Vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként a jótállásból fakadó jogok a kellék- és a termékszavatosság keretében meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

13.Kellékszavatosság

Az Ügyfél a hibás teljesítés esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Az Ügyfél - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az Ügyfél maga viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Az Ügyfél a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésnek a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

14. Termékszavatosság

A termék hibája esetén az Ügyfél választása szerint termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A termékszavatossági igényt kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

A Vállalkozás kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

15.A jótállási és a szavatossági igények kizárólag a vásárlást igazoló számla bemutatása mellett érvényesíthetőek.

16. Amennyiben a Vállalkozás honlapjáról más kapcsolódási pontokra (linkek) vezetnek, azon honlapok működéséért a Vállalkozást semmilyen felelősség sem terheli. Továbbá amennyiben más honlapok a Vállalkozás termékeiről a jelen honlapon lévő információktól eétérő információkat tartalmaznak, azon információkhoz kapcsolódóan a Vállalkozást semmilyen felelősség nem terheli.

17. Amennyiben az Ügyfél nem magyar állampolgár, kizárólag az ilyen Ügyfél felel azért, ha az Ügyfél államának joga szerint nem jogszerű tevékenységet folytat a Vállalkozás honlapjával összefüggésben.

18. A Vállalkozás honlapja szerzői jogvédelem alatt áll. Ennek megfelelően a nem jogosult által nem használható fel semmilyen, a honlapon található szöveg, fénykép, ábra, vagy egyéb, szerzői jogvédelem alá eső alkotás.

19. Amennyiben az Ügyfélnek a termék vásárlásával kapcsolatos bármilyen problémája merül fel, a Vállalkozás felé panasszal élhet. Az Ügyfél a panaszát az 1. pontban megjelölt emailcímen vagy postacímen tudja megtenni. A Vállalkozás az Ügyfél panaszát haladéktalanul megvizsgálja, és annak eredményéről az Ügyfelet értesíti.

Amennyiben az Ügyfél panasza a Vállalkozás által történt kivizsgálást követően sem rendeződik, az Ügyfél az alábbi fórumokhoz fordulhat a jogérvényesítés érdekében.

  • fogyasztóvédelmi hatóság,

  • Pest Megyei Békéltető Testület (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III/331.; telefon: 06-1-269-0703; email: pmbekelteto@pmkik.hu)

  • bíróság.

20. A Vállalkozás jogosult jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani.

21. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Amennyiben a honlapon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra vonatkozóan más jogszabály lép hatályba, ezen új jogszabály válik irányadóvá az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben.

22. A termék árát az Ügyfél postai utánvéttel, banki átutalással vagy készpénzben a személyes alkalmával tudja megfizetni. A fizetési módot az Ügyfél a vásárlási folyamat során tudja kiválasztani.

22.1. A banki átutalással történő fizetés esetén a Vállalkozás a termék vételárának és a szállítási díj megfizetését követő 2-5 munkanapon belül szállíttatja ki az Ügyfél részére. A szállítási határidő a termék vételárának és a szállítási díjnak a Vállalkozás bankszámláján történő jóváírásának napján kezdődik.

22.2. Az utánvéttel történő fizetés esetén a Vállalkozás a termék megrendelését elfogadó visszaigazoló email-üzenet elküldését követő 2-5 munkanapon belül szállíttatja ki az Ügyfél részére.

23. A szállítási módok:

- személyes átvétel Budapesten és környékén egy előre megbeszélt helyen és időben,

- a FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság futárszolgálat közreműködésével,

- postai úton a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásának igénybevételével

24. A termék szállítási díja:

- ajánlott és elsőbbségi levélként, postai úton történő szállítás esetén banki előre utalás mellett: 1.400,-Ft

- banki előre utalással történő fizetés és a Foxpost futárszolgálattal történő szállítás esetén: házhoz szállítás: 2.200,-Ft, kiválasztott automatába történő szállítás: 1.200,- Ft. MPL futárszolgálattal történő szállítás esetén házhoz szállítást 10 kg-ig vállalunk, ára: 1.990,-Ft, kiválasztott automatába történő szállítás: 990,- Ft.

- utánvéttel történő fizetés a Foxpost futárszolgálattal történő szállítás esetén: házhoz szállítás: 2.420,-Ft, kiválasztott automatába történő szállítás: 1.420,- Ft.

- személyes átvétel esetén: ingyenes

A 20.000,-Ft feletti vásárlás esetén az Ügyfélnek szállítási díjat nem kell fizetnie.

A szállítási módok, valamint a fizetési módok és díjak kizárólag a Magyarország területén belül történő szállításra vonatkoznak.Budakeszi, 2024.03.26.                                    Üvegforgó Bt.f